Ursa Maior Sp. z o.o. S.K.A.
Michniowiec 37, 38-710 Czarna
Polska

KRS 0000399056 (Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 6891232458
REGON 180775603

Nr konta: 12864210832002832417630001 (Podkarpacki Bank Spółdzielczy)

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 2.368.529,00 zł
(dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych)

Statut Spółki Komandytowo-Aukcyjnej

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy